Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Xplór s.r.o., Biely Potok 664, Terchová 013 06, IČO: 51695375 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom Zásady ochrany osobných údajov.

1. Účel spracúvania osobných údajov v  aplikácii Xplór:

V rámci činnosti prevádzkovateľa (prevádzkovanie aplikácie) dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na:

2. Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – užívatelia aplikácie.

3. Zdroje spracovávaných osobných údajov:

4. Zoznam spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet, IČO a DIČ podnikajúcich osôb, fotografie fyzických osôb.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

6. Kategórie príjemcov (sprostredkovateľov) spracúvaných osobných údajov:

Okrem prevádzkovateľa budú mať k Vašim osobným údajom prístup v nevyhnutnom rozsahu:

Sprostredkovateľ v oblasti účtovných dokladov: NESS Žilina, spol. s r.o., Stará Hradská 24 Žilina - Budatín 010 03 , 31598404

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

7. Doba uchovávanie osobných údajov:

8. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

9. Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

10. Odvolanie súhlasu:

V prípadoch, kde spracovanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Xplór s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu: admin@xplor.app. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.