Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Xplór s.r.o., Biely Potok 664, Terchová 013 06, IČO: 51695375 jako provozovatel, poskytuje za účelem dodržování spravedlnosti a transparentnosti vůči dotčeným osobám toto obeznámení dotčené osoby o zpracování osobních údajů podle článků 13. a 14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pod názvem Zásady ochrany osobních údajů.

1. Účel zpracovaní osobních údajů v APLIKACI Xplór:

V rámci činnosti provozovatele (provozování aplikace) dochází ke zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k:

2. Okruh dotknutých osob: fyzické osoby – užívatelé aplikace.

3. Zdroje spracovávaných osobních údajů:

4. Seznam zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, případně adresa dodání zboží, email, telefon, osobní údaje nezbytné pro uskutečnění platby přes internet, IČO a DIČ podnikajících osob, fotografie fyzických osob.

5. Právní základ zpracování osobních údajů:

6. Kategorie příjemců (zprostředkovatelů) zpracovávajících osobní údaje:

Kromě provozovatele budou mít k Vašim osobním údajům přístup v nezbytném rozsahu:

Zprostředkovatel v oblasti účetních dokladů: NESS Žilina, spol. s r.o.,, Stará Hradská 24, Žilina - Budatín 010 03, 31598404

Přenos osobních údajů do třetích zemí se nerealizuje.

7. Doba uchování osobních údajů:

8. Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje.

9. Dotčené osoby, o kterých jsou zpracované osobní údaje pro konkrétně vymezené účely, mohou uplatnit následující práva::

Uvedená práva dotčené osoby jsou blíže specifikované v článcích 15 až 21 Nařízení. Dotčená osoba uvedená práva uplatňuje v souladu s Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy. Vůči provozovateli může dotčená osoba svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti anebo elektronickými prostředky. V případě, že dotčená osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace se mohou takto poskytnout za předpokladu, že dotčená osoba prokázala svou totožnost.

10. Odvolání souhlasu:

V případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má dotčená osoba právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založené na souhlase před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být dotčená osoba o této skutečnosti informována.

Xplór s.r.o. přijala všechna přiměřená personální, organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů s cílem v co největší míře snížit riziko jejich zneužití. Ve smyslu naší povinnosti vyplývající z čl. 34 Nařízení Vám jako dotčeným osobám oznamujeme, že pokud nastane situace, že jako provozovatel porušíme ochranu Vašich osobních údajů způsobem, který pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme. Právní předpisy a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na naší webové stránce a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, anebo v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi, resp. používání naší webové stránky tyto zásady pravidelně kontrolovali.

Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně zpracování Vašich osobních údajů, včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na naši Zodpovědnou osobu: admin@xplor.app. Všechny Vaše podněty a stížnosti řádně prověříme.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, anebo se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 99 Praha 7; tel. číslo: + 420 234 665 111 (ústředna); e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.